“തലക്ക് പരിക്കുണ്ട്. മുഖം മാന്തിക്കീറിയ അവസ്ഥയിലാണ്” | Kozhikode Dog attack

You May Also Like

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다